Palin pci

Palin Parent-Child Interaction (Palin PCI) Therapy

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Rustin, Botterill & Kelman (1996) Kelman & Nicholas (2008) – herwerking

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Het uitgangspunt van deze therapie is dat stotteren een multifactoriële stoornis is. In een uitvoerige evaluatie voorafgaand aan de therapie, wordt nagegaan welke van deze factoren bij een individueel kind bijdragen tot hert probleem. De therapie richt zich specifiek op het wijzigen van de omgevingsfactoren, en meer bepaald op de interactie tussen ouders en kind. De behandelig omvat 3 fasen. De 1ste duurt 6 weken, en daarin wordt gewerkt aan de interactiestijl. 3 tot 5 momenten per week waarop de ouders een 5-tal minuten vrij maken om met het kind te spelen, te praten, en de interactiestijl te oefenen. Hun bevindingen worden genoteerd op een huiswerkblad. Hetgeen geoefend wordt, dat wordt bepaald in wekelijkse sessies met de therapeut. Bij iedere sessie wordt een video-opname gemaakt van het kind en de ouders in een spelsituatie. De 2de fase is deze van de consolidatie, en duurt eveneens 6 weken. De 3de fase begint met een evaluatie van de geboekte vooruitgang en een bespreking van verder te nemen stappen. Zowat 2/3 van de kinderen begint dan aan de “monitoring-only” fase, waarbij er gedurende minstens 1 jaar nog enkel overleg is om de 6 à 12 weken met de ouders.

Wie geeft het?

De therapeut in samenwerking met de ouders.

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV worden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial